Zapraszamy na wydarzenia w ramach trwających Dni Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomierskiej

  

5 kwietnia (piątek) o godz. 18.00 zapraszamy do Muzeum Diecezjalnego na wykład
dra Tomasza Dziubeckiego Narodziny sztuki chrześcijańskiej
 
dr Tomasz Dziubecki 
 
Ukończone studia: 
 
1981 - ukończenie studiów historii sztuki z tytułem magistra historii sztuki na ATK (UKSW) w Warszawie (temat pracy magisterskiej: „Nauczanie Maryi przez św. Annę” w malarstwie XVII i XVIII wieku w Polsce. Studium ikonograficzne, 1981; promotor: ks. prof. dr hab. Janusz St. Pasierb)
 
Uzyskane stopnie naukowe: 
 
1993 - uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na ATK (UKSW) w Warszawie (temat pracy doktorskiej: Ikonografia Męki Chrystusa w nowożytnej sztuce kościelnej w Polsce, 29/11/1993; promotor: ks. prof. dr hab. Janusz St. Pasierb)
 
książki:
 
• M. Biernacka, T. Dziubecki, H. Graczyk, J. St. Pasierb, Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej 
w Polsce. Nowy Testament, t. I: Maryja Matka Chrystusa, red. J. St. Pasierb, wyd. ATK, Warszawa 1987 [rozdz. Dzieciństwo Maryi, s. 94-188].
• Ikonografia Męki Chrystusa w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, wyd. Neriton, Warszawa 1996.
• Kazimierz Bieńkowski. Rzeźba (katalog wystawy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej), Warszawa 1997.
• Programy symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich. Puławy-Białystok-Radzyń Podlaski-Lubartów w latach 1730-1760, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010.
 
artykuły:
 
• Wpływ rycin z kręgu P.P. Rubensa na potrydencką ikonografię Ostatniej Wieczerzy w Polsce, „Studia Theologica Varsoviensia”, t. 27, 1989, nr 2, s. 149-157.
• Wydarzenia Ewangelii w nowożytnej sztuce polskiej, w: Sztuka i historia.  Materiały Sesji SHS. Kraków, listopad 1988, Warszawa 1992, s. 215-225.
• Analiza ikonograficzna „Ołtarza Opłakiwania” w krakowskim kościele św. Anny, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, II (4) 1995, s. 185-190.
• Between image and icon: the Passion in Polish Art of the Seventeenth and Eighteenth Centuries 
w: Borders in Art. Revisiting Kunstgeographie, red. K. Murawska-Muthesius, Norwich-Warsaw 2000, 
s. 155-160.
• Nowożytna ikonografia pasyjna w Polsce: pomiędzy rzymskim Zachodem a bizantyjskim Wschodem, 
w: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji SHS Wrocław, listopad 1999, Warszawa 2000, s. 363-370.
• Rotator w Wersalu podlaskim, w: Artyści włoscy w Polsce. XV-XVIII wiek. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Mariuszowi Karpowiczowi, red. J.A. Chrościcki, T. Bernatowicz, J. Pelc, M. Poprzęcka, 
A. Rottermund, H. Samsonowicz, R. Sulewska, M. Wardzyński, Warszawa 2004, s. 657-660.
• Drewniane rzeźby w pałacu białostockim w XVIII wieku, „Z badań Katedry Historii Architektury”, Politechnika Białostocka - Wydział Architektury, z. 5 (2005), s. 67-69.
• Wilanowski Pałac Słońca.  Niektóre elementy jego struktury symbolicznej, w:Wielkie dzieła – wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej SHS Warszawa 17-17 listopada 2006, red. 
M. Poprzęcka, Warszawa 2007, s. 93-100.
• Dzieje pewnego daru. Przyczynek do problemu roli sztuki kościelnej jako narzędzia polityki, w: Trwać oznacza ocalić dobro i piękno. Pamięci Księdza Janusza St. Pasierba w 15. rocznicę śmierci, Pelplin 2008, s. 300-304.
• "Męka Pańska w ikonografii", w: Encyklopedia Katolicka, tom XII, Lublin 2008, szp. 723-726.
• El simbolismo mitológico de las residencias de los magnates en la Polonia de los aňos 1670-1760, 
w: Actas del Congreso Internacional del barroco espaňol e iberoamericano y su contexto europeo, Varsovia, 21-25 de septiembre de 2009, red. K. Sabik, Warszawa 2010, s. 345-355.
• ”La Gloria” Luca Cambiaso w Eskurialu, w: Homo creator et receptor artium. Księga pamiątkowa ks. prof. St. Kobielusa, red. M. Wrześniak, Warszawa 2010, s. 177-180.
• Modelowanie architektury zabytkowej. Możliwości i wyzwania, w: Historia sztuki dzisiaj. Materiały LVIII Sesji SHS, Poznań 19-21 listopada 2009, Warszawa 2010, s. 189-198.
• Motyw jeńców w dekoracji fasad pałacowych, w:  Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznice urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 440-447.
• „Włochy były, są, będą, ojczyzną malarzów”– Zarys poglądów estetycznych Adama Mickiewicza / „L’Italia fu, ė e sará la patria dei pittori”. Profilo delle nozioni estetiche di Adam Mickiewicz, w: Iter Italicum. Sztuka i Historia / Arte e Storia, red./a cura di M. Wrześniak, Warszawa 2011, s. 201-208.

 

• Nowożytne fasady kościelne typu albertiańskiego, „Architecturae et Artibus”, vol. 4, no.2(12),2012
• Rola rzeźb w architekturze nowożytnych założeń pałacowo-parkowych. Na przykładzieBiałegostoku i Radzynia Podlaskiego / The rôle of sculpture in the architecture of 18th century palaces and grounds exemplified by the palaces in Bialystok and Radzyń Podlaski, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 
T. LVIII, z. 1/2013, s. 124-143.
• Rezydencja w Radzyniu Podlaskim jako miejsce kształtujące wyobraźnię architektoniczną Stanisława Kostki Potockiego. Przyczynek do źródeł architektury klasycyzmu w Polsce, „Architecturae et Artibus”, vol. 5, no. 1 (15), 2013, s. 39-49.
• Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego /Space in the Baroque Roman Architecture, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. LIX, z. 1/2014, s. 5-27.
• Bliskowschodnie inspiracje w architekturze Francesco Borrominiego, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” XXI/2(42)2014, s. 209-218.
• Funkcje rzeźby architektonicznej „z antyku” na przełomie epok, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”  XXII/2(44)2015 s.125-134.
• Dzieła sztuki sakralnej Kazimierza Bieńkowskiego (1907-1993) na Pomorzu Zachodnim, „Architecturae et Artibus”, 37, 2018/3 Białystok
• Théâtre sur l'isle w Łazienkach Królewskich – funkcja i forma, „Biuletyn Historii Sztuki” LXXX 2018
• Starożytne budowle a architekturze okresu klasycyzmu w Polsce, w: Złote Bramy Sztuki, ASP Gdańsk 2019
• Le rȏle de la sculpture dans l’architecture des residences de magnats au XVIIIe siècle,  "Bulletin du Centre de recherche du chateau de Versailles" , 14 avril 2021
• Eklektyzm w architekturze: narodziny zjawwiska, w: Antyk w polskiej sztuce i kulturze końca XVIII i XIX wieku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Tako, red.J.Malinowski i G.Raj, Warszawa-Toruń 2022 
 
sesje naukowe:
 
• Sztuka i historia, Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 1988.
• Borders in art. Revisiting Kunstgeographie, University of East Anglia, Norwich 1998.
• Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław 1999.
• Congreso internacional del barroco espaňol e iberoamericano y su contexto europeo, Międzynarodowa sesja naukowa zorganizowana przez Instituto Cervantes  Madrid & Uniwersytet Warszawski, pod patronatem prof. B. Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Warszawa 2009.
• Historia sztuki dzisiaj, Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań 2009.
• Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych. W 190. rocznicę śmierci Stanisława Kostki Potockiego, Instytut Archeologii UW, 2011.
• Recepcja i odmiany antyku w Polsce i Rosji w okresie neoklasycyzmu, 6-8 listopada 2013, Zamek Królewski w Warszawie, we współpracy z Archivio del Moderno, Accademia di Archittetura Universita' della Svizzera Italiana w Mendrisio wraz z Państwowym Muzeum Ermitażu w St. Petersburgu.
 
Projekty badawcze:
 
ekspertyzy:
 
• Opracowanie analizy zgodności programów nauczania na kierunku Kulturoznawstwo ze standardami nauczania Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (minimum programowe, kadra, godziny zajęć) -Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B.Prusa (2005).
 
• Raport wewnętrzny dla Departamentu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o tzw. Darze Kościoła Niemieckiego dla Kościoła Hiszpańskiego w latach 1940-1941 (delegacja w Madrycie 5-21 lutego 2008), Warszawa 11.03.2008. 
 
Recenzje artykułów: 
 
• Architektura jako nośnik znaczeń. Na marginesie IV Polsko-Brytyjskiego Symozjum Historyków Sztuki „Borders. Aspects of the Geography of Art. Nations, Regions, Centres, Provinces”, 31.03.98-02-04.08, University of East Anglia w Norwich, „Z badań Katedry Historii Architektury”, Politechnika Białostocka – Wydział Architektury, z. 2 (1999), s. 119-120.
• ks. M. Janocha, Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej, Warszawa 1998, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, VI/2 (12), 1999, s. 244-245.
• Uwagi na temat książki ks. prof. Janusza St. Pasierba pt. Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu, „Z badań Katedry Historii Architektury”, Politechnika Białostocka – Wydział Architektury, z. 3 (2001), s. 83-84.
• Kontrreformacja. Styl, epoka, postawa. [recenzja książek: L. Kwiatkowska-Frejlich, Sztuka w służbie kontrreformacji, Lublin 1998; M. Kaleciński, Muta Praedicatio. Studia z historii i recepcji malarstwa włoskiego doby potrydenckiej, Warszawa 1999],   „Z badań Katedry Historii Architektury”, Politechnika Białostocka – Wydział Architektury Białystok , z. 4 (2003), s. 131-133.
• Klucz do zrozumienia architektury, [recenzja książki M. Rincón Álvarez, Claves para comprender el monasterio de San Lorenzo de el Escorial, Salamanca 2007],  "Z badań Katedry Historii Architektury”, Politechnika Białostocka – Wydział Architektury, z.  6 (2008), s. 79-83.
• Alina Kowalczykowa, Świadectwo autoportretu, Warszawa 2008,  „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, IBL PAN, Seria XV, Umysły zniewolone. Literatura pod presją , Warszawa 2009, s. 383-385.
• J.R. Lindow, The Renaissance Palace in Florence. Magnificence and Splendour in Fifteenth-Century Italy, Aldershot 2007, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. LVI, z. 1/2011, s. 129-131.
• Patricia Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan (Pałace 
w siedemnastowiecznym Rzymie. Funkcja i artyzm w tworzeniu planów), Cambridge, Mass. – London 1990, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, z. 1/2012, s. 72-85.
• A. Oleńska, Jan Klemens Branicki „Sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę, Warszawa 2011, wyd. Instytut Sztuki PAN – Liber Pro Arte, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, 1/2012, s. 230-232
 
Praca dydaktyczna: 
 
• 1998-2023  adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej
 
Wystawy:
 
• 1997: kurator wystawy Kazimierz Bieńkowski. Rzeźba w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

 

 
Zapraszamy serdecznie.
 

 

 
 

 

27 marca 2024

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)